APLIKIMI PËR MASTERCARD BUSINES

Shkruani të dhënat tuaja në letra latine të shtypura

 

Unë me përgjegjësi pretendoj, nën përgjegjësinë morale, materiale dhe penale që të dhënat e deklaruara në kërkesë janë të vërteta. Pajtohem që të dhënat e mësipërme do të përpunohen nga ProCredit Bank AD. Shkup për nevojat e aplikacionit elektronik për aplikim të kredisë. Në rast se nuk ndodh një marrëdhënie biznesi me Bankën, unë pajtohem t'i fshij ato nga baza e Bankës