trendi
 

Биди во тренд! Урбана, Дигитална Банка!

Одлична понуда за студенти од 18 до 25 години!

тренди сметка

                                           

 
ЗА ОТВОРАЊЕ НА СМЕТКА

АПЛИЦИРАЈ

 
 
 
За повеќе детали поврзани со овие услуги оставете ни контакт информации и очекувајте го нашиот повик!

Согласност за правилата и условите Одговорно тврдам, под морална, материјална и кривичнаодговорност дека податоците наведени во барањето се вистинити. Се согласувам да погоре наведените податоци бидат обработени од страна на ПроКредит Банка А.Д. Скопје за потребите на електронското барање за отворање сметка за млади. Во случај да не дојде до склучување на деловен однос со Банката се согласувам истите да бидат избришани од базата на Банката.