Претходни тендери

 Тендер за набавка на Storage HPE MSA 2052 и сервер HPE DL360 Gen10 бр.01/2019 (Annex 9) (Annex 9.1)

 Тендер за снабдување со електрична енергија на ПроКредит Банка АД Скопје бр.01/2018 (Аnnex10)