Skip to main content

Еко кредитирање за вашиот дом

Апликација за зелен кредит.

Оставете ни Ваш контакт и очекувајте го нашиот повик со цел да Ви помогнеме при изборот за најсоодветен кредитен производ за Вашите потреби.

Согласност за правилата и условите. Одговорно тврдам, под морална, материјална и кривична одговорност дека податоците наведени во барањето се вистинити. Се согласувам да погоре наведените податоци бидат обработени од страна на ПроКредит Банка А.Д. Скопје за потребите на електронското барање за зелен кредит. Во случај да не дојде до склучување на деловен однос со Банката се согласувам истите да бидат избришани од базата на Банката.

Eко кредит-Гефф програма Валута Максимален износ на кредит Максимален Рок Годишна каматна стапка
  Номинална камата СВТ
МКД / ЕУР 1.800.000 ден / 30.000 еур 5 години 6.00% 7.17%
Предности
On-line апликација и обработка на барањето
Одговор на барање за 1 ден од комплетирање на документацијата
    15-20% поврат на средства     
Еко кредит е наменски кредит за енергетско ефикасни инвестиции
Провизии 
Провизија за исплата  2% или мин. 6.000 ден
Апликација за кредит 850 ден.
  Провизија за предвремена отплата без провизија
  Обезбедување Административна забрана од клиент/ Административна забрана од гарант/ Солемизиран договор