ЦЕБ - Совет на Европска Банка за Развој

Средства обезбедени од ЦЕБ - Совет на Европска Банка за Развој Кредитна линија од Европска Банка за развој за финасирање на проекти за креирање нови и зачувување/оддржување на постоечки работни места кај мали и средни претпријатија во С.Македонија
За кого мали и средни претпријатија
Намена финасирање на проекти за креирање нови и зачувување/оддржување на постоечки работни места
Износ од 50.000 до 4 000.000 ЕУР за основни средства
 
до 50.000 ЕУР за обртни средства
Валута МКД / ЕУР
Рок на отплата до 60 месеци *
Грејс период /
Учество во инвестицијата од страна на ЦЕБ до 50%
Начин на отплата месечни или квартални рати
Годишна каматна стапка Поповолна од стандардната каматна стапка
Обезбедување подвижни предмети или недвижен имот
Потребна документација за апликација лична карта од управителот, тековна состојба не постара од 3 месеци

*Просечниот рок на сите кредити од кредитната линија од ЦЕБ не треба да биде подолг од 28.11.2022

ceb